Algemene voorwaarden

1. Geldigheidsduur van de offertes

Tenzij anders vermeld zijn onze offertes maar 3 maanden geldig.
Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk worden aanvaard.

2. Prijs

Onze prijzen zijn exclusief alle heffingen en B.T.W. voor een levering op de zetel van onze firma van de bestelde goederen, inclusief alle andere werken en prestaties en in
het bijzonder de plaatsing en de montage ervan.

3. Betaling

Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel te Pittem. Bij gebrek aan betaling zal van rechtswege een ingebrekestelling op de verschuldigde bedragen een intrest berekend worden. De intrest van 12% per jaar wordt berekend naargelang het aantal dagen van wanbetaling. Ook worden de verschuldigde, niet betaalde bedragen op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding Van 12% op het verschuldigde bedrag met een minimum van € 125,00.

4. Onvoorziene omstandigheden

Als de omstandigheden van dien aard zijn dat zij een onderbreking in de productie en/of levering van de goederen veroorzaken, wordt de termijn van rechtswege geschorst voor de duur van deze onderbreking.

5. Leveringstermijn

Behalve indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden onze termijnen in werkdagen en volgens een op te stellen planning vastgelegd.
Worden niet als werkdagen beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen, weerverletdagen en compenstatierustdagen.

6. Ontbinding

Als de koper geheel of gedeeltelijk afziet van de bestelde goederen en/of werken, dan is hij/zij gehouden ons schadeloos te stellen ad 20% van de niet nagekomen overeenkomst.

7. Controle van de geleverde goederen

De koper is verplicht bij levering en plaatsing te onderzoeken en ons binnen een termijn Van 7 dagen na levering of uitvoering de eventuele zichtbare gebreken te melden.

8. Waarborgen

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de waarborg voor verborgen gebreken van gemeen recht, zoals bepaald door het Burgelijk Wetboek. Onze waarborgen dekken geen gevallen van slecht gebruik of slecht onderhoud die indruisen tegen de regels van de kunst.

9. Eigendomsvoorbehoud

In geval van gebrek van betaling blijven de geleverde materialen, zelfs na hun incorporatie, onze eigendom en is de klant er slechts houder van tot de volledige betaling.
In geval van beroep op het terugvorderingsrecht, behouden wij de betaalde voorschotten ter schadeloosstelling.

Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan ons gedelgd heeft.

10. Geschillen

Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpratie van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van Tielt en Brugge bevoegd.